1 liga

Bohemians Dublin - St. Patricks
21.07. 16:00

Shamrock - UCD Dublin
21.07. 17:00

Kupon